O nás
27.05.2006 136614 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133710 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

02.06.2010 / 20:03redakcečtenost 23640e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Tuto knihu autor věnoval Českému klubu skeptiků SISYFOS, který ji umístil na webovou stránku www.sisyfos.cz k volnému stažení.

Předmluva

Alternativní medicína (AM) a léčitelství se dnes představují veřejnosti jako specifický segment péče o zdraví a životy občanů. Segment jedněmi uznávaný a opěvovaný, druhými neuznávaný a opovrhovaný. V každém případě je to sféra nesmírně zajímavá, pestrá, kontroverzní a plná kuriózních představ, odlišných od principů konvenční medicíny. Naše státní orgány tuto oblast ignorují, lékařské odborné i stavovské společnosti se jí vyhýbají, lékaři mají o podstatě metod alternativní medicíny jen mlhavé vědomosti, léčitelé léčí „mimozákonně“, pacienti jsou zmateni a média přispívají k chaosu neinformovanými zprávami.

Jak se máme v problému „alternativní medicína a léčitelství“ orientovat? Pátráme-li v literatuře, tak najdeme převážně jen díla nekriticky propagující metody AM a její prostředky. Trh je zaplaven „alternativní“ medicínskou literaturou, lékárny jsou přeplněny nejrůznějšími přírodními prostředky, homeopatiky a jinými přípravky, provázenými masivní reklamou. Kritické literatury je minimum. I ve světové literatuře najdeme jen málo zdrojů, které by o alternativní medicíně z obecného i speciálního hlediska informovaly. Zájem lékařů i vědeckých institucí je totiž zaměřen na další rozvoj konvenční medicíny a otázky spojené s alternativními disciplínami se opomíjejí.

Existuje snad jen jeden specializovaný časopis věnovaný kritické analýze metod alternativní medicíny, „Review of alternative medicíne“, a jediná stálá kritická webová stránka, věnovaná AM, www.skepdic.com. Výzkumu a hodnocení metod se soustavně věnují jen ojedinělá pracoviště. Nejvýznamnější z nich je nesporně ústav komplementární medicíny prof. Edzarda Ernsta na univerzitě v anglickém Exeteru, který už publikoval desítky vlastních výzkumů i metaanalýz hodnotících jednotlivé metody AM a který v letošním roce vydal dvě významné publikace o AM. Jedna z nich je přehledem klinických studií, věnovaných metodám AM, druhá pak souborným zhodnocením AM. Jinou nám dostupnou monografií na toto téma je kniha „Die Andere Medizin“, vydaná německou nadací na ochranu spotřebitelů „Stiftung Warentest“, kterou připravily autorky Krista Federspielová a Vera Herbstová spolu s širokým kolektivem odborníků z prestižních německých univerzit. Podílel se na ní i již zmíněný prof. Ernst. Kniha je mimořádně úspěšná, v r.2005 bylo připraveno už 5. vydání. Německá veřejnost má tak dnes k dispozici rozsáhlé dílo, které objektivně zhodnocuje možnosti metod AM a léčitelů, a je jim vodítkem v jejich rozhodování.

Takové dílo v naší republice dnes chybí. Jedinou knižní publikaci na toto téma jsme připravili spolu s řadou spolupracovníků před deseti léty pod názvem „Alternativní medicína a její rizika“. Kniha byla vydána nakl. Grada jen v malém nákladu a je dnes prakticky nedostupná. Český pacient tak nemá k dispozici kritické informace o AM a léčitelství, nemůže posoudit jejich možnosti a zbývá mu jen víra v jejich účinnost. Tuto mezeru chceme nyní vyplnit vydáním nové, rozsáhlejší a podstatně modernizované publikace, která vedle starších metod AM zahrnuje řadu „novinek“ i hodnocení fenoménu léčitelství.

Na rozdíl od předchozího vydání knihu nevydáváme v knižní podobě, ale v podobě elektronické na webu. V době, kdy má téměř každý v našem státě počítač s přístupem na internet a kdy zejména mladší generace pracuje dnes raději s obrazovkou než s knihou, pokládáme toto řešení za vhodnější. Umožníme tak snadný přístup k publikaci daleko většímu počtu zájemců. Naše dílo je volně ke stažení, takže i tomu, kdo dává přednost knize, vyjdeme vstříc. Určitou nevýhodou je, že někteří čtenáři budou pročítat jen některé kapitoly a unikne jim souvislost. Tomu se snažíme předejít tím, že důležité údaje uvádíme opakovaně.

Koncepce této knihy se od její předchůdkyně z r.1995 zřetelně liší. V první části knihy nastíníme problematiku AM. V druhé se věnujeme jednotlivým metodám AM. Zatímco v předchozím vydání jsme se soustředili jen na několik nejvýraznějších zástupců AM, tentokrát podáváme přehled prakticky všech, i okrajových metod AM, které jsou v naší republice nabízeny. Popisy jednotlivých metod, jejích principů i konkrétních diagnostických a terapeutických postupů se snažíme zredukovat na nezbytné minimum, o tom všem lze nalézt podrobné informace v mnoha, někdy rozsáhlých popularizačních knihách od našich i zahraničních „alternativních“ autorů. Soustředili jsme se na hodnocení principů metod AM z vědeckého hlediska, na posouzení jejich možné účinnosti, stanovení hranic účinnosti a na rizika jejich použití. Při popisu metod se držíme jednoduchého schématu: stručná historie, koncept metody, její provádění, její hodnocení, použitelnost, rizika. Určitý problém představuje způsob hodnocení účinnosti. Jsem přesvědčen o tom, že hlavním kritériem by mělo být zhodnocení principu metody a jejích prostředků z hlediska kompatibility s vědeckými zákony a poznatky. Naproti tomu pro prof. Ernsta a také pro poslední vydání výše uvedené učebnice „Die Andere Medicín“ jsou prioritou klinické, především dvojitě slepé studie a metaanalýzy. Protože důraz na takové studie je i ve vědecké medicíně dnešním trendem a vlastně samozřejmostí, akceptovali jsme a při hodnocení zdůraznili i toto hledisko.

Samostatnou kapitolu věnujeme léčitelství, které chápeme, v souladu se zákonem, jako zdravotnickou činnost vykonávanou léčitelem. Je to záležitost speciální,, protože zde nejde o posuzování účinnosti jím používaných metod, ale o posouzení diagnostických a terapeutických možností nekvalifikovaných osob. Téma si zaslouží samostatnou kapitolu, protože jde o fenomén, provázející lidstvo od nepaměti, je však trvale problematický a příčí se jakémukoli zákonodárnému uchopení.

Poslední část knihy je zaměřena obecně na alternativní medicínu jako na svérázný celek. Hodnotíme jej z hlediska vědeckého, lékařského, právního, kulturního i společenského a snažíme se posoudit možnosti vřazení AM do rámce zdravotnického systému.

Vydání takového díla je jistě odvážné, ale snad jsem si to mohl dovolit. Problematice léčitelství a AM se věnuji už téměř dvacet let a za tu dobu jsem se seznámil se všemi jejími aspekty. Jsem si plně vědom toho, že tato kniha, jakkoli o její potřebnosti vzhledem k absenci podobné publikace v naší zemi nepochybuji, vzbudí ve veřejnosti, mezi léčiteli a zastánci alternativní medicíny negativní ohlas. Obliba léčitelů a „alternativních“ metod neustále stoupá, víra v jejich možnosti je u mnohých neotřesitelná a svou roli hraje jistě i ekonomický zájem provozovatelů těchto metod. Vím, že jde o oblast uznávanou a provozovanou i částí lékařů, ale vím také, že názory na ni jsou často ostře protikladné a emotivní a že problém nelze řešit jen z přísně vědeckého, odborného hlediska. Hrají zde roli i aspekty filozofické, psychologické, ekonomické, prestižní. S vědomím tohoto všeho jsem přistoupil k sepsání této knihy a snažil se o maximální objektivitu. Opíral jsem se o všechny dostupné prameny domácí a zahraniční a postavil jsem vedle sebe názory zastánců i protivníků používání AM na účinnost jednotlivých metod.

Na závěr mi dovolte malé přání. Přál bych si, aby si alespoň někdo z těch, kdo mají k vědecké medicíně apriorní nedůvěru a důvěřují jen metodám alternativním, našel k naší knize cestu, aby ji nezavrhl při prvním zklamání, ale aby na chvíli odložil stranou svou víru a použil jiný nástroj k hodnocení alternativní medicíny a našich závěrů, kritický rozum. Přání, aby kniha vyvolala širší diskusi, je možná až příliš troufalé.

Jiří Heřt, autor


Celou knihu v plném znění můžete stáhnout zde.
Jiří Heřt: Alternativní medicína a léčitelství - Kritický pohled - kniha | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11525 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9445 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2753 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5627589
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE