O nás
27.05.2006 135268 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132903 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

12.01.2007 / 07:08Jiří Heřtčtenost 28723e-mailkategorie: článekverze pro tisk
MUDr. Miroslav Pekárek, radiolog a onkolog, vystoupil v pořadu Českého rozhlasu 2 „Paprsky naděje“, a to hned dvakrát, dne 18.11 a 25.11.2006. V přednáškách velice přesvědčivě (pro laiky) kritizoval dnešní vědeckou medicínu, odrazoval od používání ověřených léčebných metod v onkologii a propagoval alternativní diagnostické a léčebné metody, používané k léčení pacientů v jeho Naturcentru Salvea, které vybudoval v Praze už v roce 1991. Přednášky jsou sice k dispozici na webové stránce rozhlasu zde a zde, ale ne každý má počítač a možnost přednášky vyslechnout. Každý se ale může seznámit s názory MUDr. Pekárka v tištěné podobě, protože se nezměnily od doby vydání jeho knihy „Tajemství zdraví a naděje“. Vydal ji ve spolupráci s Václavem Vokolkem v nakl. Eminent v roce 2001. Kniha je totiž nesmírně zajímavým dokumentem, s jakou „péčí“ se může pacient setkat v Pekárkově Naturcentru Salvea (ostatně i v ostatních podobných alternativních léčebných zařízeních) a jaké nebezpečí pro onkologické pacienty představují Pekárkovy přednášky i tato jeho kniha.

Nebudu knihu recenzovat vlastními slovy. Nabídnu alespoň několik krásných perel, citátů samotného autora, které lze charakterizovat jako snůšku nepravd, fantazií a absurdních názorů.


Citáty z kapitoly Biorezonance

„Biorezonance je promítnutím rezonance ve fyzikálním významu do živé hmoty, konkrétně do lidského těla.“ „Nositel Nobelovy ceny Carlo Rubia dokázal, že poměr mezi částicí hmoty (nukleonem) a částicí energie (fotonem) je jedna ku jedné miliardě....na jedné straně stojí extrémní energie, na druhé extrémní hmota... tyto dvě polarity se nedají od sebe oddělit.“ „Kromě fotonu, energetického kvantu světla, existuje ještě... fonon – energetický kvant zvuku. A právě při spojení fotonu s fononem vzniká solitonové vlnění. ...má světelně zvukovou kvalitu s extrémně vysokou rychlostí přenosu.“ „... mimo tři známé dimenze ... existují ještě další dvě dimenze, fyzikálně velice významné.... biologicky účinné solitonové vlnění se promítá jako velice intenzivní právě v páté a šesté dimenzi.“ „K úplnému poznání a popsání biologických pochodů.... je šest dimenzí naprosto nutných.“ „Veškerá hmota vzniká... nahuštěnou energií a je velmi labilní. Stabilitu získává formujícími energetickými silami... ...každá nemoc vzniká změnou těchto interakčních sil“. „Pokud se někde v těle vytvoří blokáda..., je nutno do těla přivést posilující energii, aby byl uzdravovací proces doveden do úspěšného konce. To je základ nejmodernějších metod s názvem biorezonance...“ „...v solitonovém vlnění je každá jednotlivá částečka organizmu informována o jiné. Nepotřebné informace jsou odfiltrovány přes bazální membránu.“ „Každá buňka má vlastní specifické kmitání stejně jako vyšší svazky, např. bílkovinné struktury. Ještě vyšší svazky (např. orgány...) mají opět vlastní oscilační spektrum.“ „Sama o sobě je informace energetická, nehmotná, je to kmitání, oscilace nebo nověji solitonové vlnění. A to je přesně to, co v homeopatii... působí léčebně..., je to čínské ‚čchi‘...“ „... jací jsme, jací se narodíme, se odborně jmenuje ‚genotyp‘. Čím větší je rozpor mezi genotypem a fenotypem, tím větší je možnost onemocnění... vzdálení genotypu od fenotypu probíhá na energetické úrovni...“ „...školní medicína nás zavedla do slepé uličky...pro tělo jsou nevhodné uměle připravené léky...“

Nové přístroje používané v Naturcentru: „To ovšem neznamená, že naše nejmodernější technika bude našimi skeptiky sdružujícími se pod firmou Sisyfos přijata... Taková situace není nijak nová. Ve středověku byli hlasatelé nových cest prohlašováni za čaroděje a kacíře a jako peklu propadlí byli upalováni. ... v Naturcentru SALVEA se velmi těšíme, že bychom ještě v tomto roce měli od prof. Heima z Heidelbergu dostat ....přístroj pro termoregulační diagnostiku, který bude zjišťovat choroby již ve funkční, energetické poruše. Budeme je tedy moci zjistit dříve než se objeví.“


Citáty z kapitoly Onkologie

Klasická léčba: „... lidstvo lehkomyslně dopustilo... až stonásobné zvýšení radioaktivity za posledních padesát let. ...vše, co jíme, pijeme a dýcháme je radioaktivní.“ „...je jedno, kde se nádor vyskytne, zda v prsu, plicích nebo ledvině ... je to jen vrcholek ledovce... Čítá totiž miliardy až biliony nádorových buněk rozptýlených po celém těle.“ „Všechny klasické metody diagnostiky, včetně těch nejnovějších, spojuje jediné – mohou objevit již pokročilý nádor... taková diagnostika přichází pozdě.“ „... samostatná chirurgická léčba naprosto nestačí. ... léčba ozářením je částečná a podobná léčbě chirurgické.“

MUDr Pekárek uznává určitý pokrok v radioterapii: „...ale co je to platné, když je to stále jen léčba zářením, tedy ničením a zabíjením buněk.“ „Nejabsurdnější na tom všem je, že touto drastickou terapií vlastně pacienta nevyléčíme.“

„Klasická chemoterapie laboruje chemickými produkty, zatímco alternativní chemoterapie se vyznačuje návratem k přírodě, k přírodním produktům.“ „... cytostatika se neomezují jen na ničení nádorových buněk, ale prakticky způsobují tělesné a psychické ničení celého organizmu.“ „Abychom cosi závažného vyléčili
(klasickou terapií, pozn. JH.), musíme pacienta poškodit. Příčinu choroby pak neléčíme vůbec.“ „... šedesátiprocentní úmrtnost pacientů se zhoubnými nádory se ani v posledních letech zásadně nemění.“ „Víme..., že před dvěma tisíciletími Keltové, konkrétně jejich kněží, druidové, používali k léčení řady chorob, včetně rakoviny, jmelí...“

Alternativní léčba: „Před čtyřiceti roky jsem u onkologických pacientů používal jako přírodní chemoterapii proteolytické enzymy s názvem WOBE-MUGOS. U zhoubných nádorů prsních žláz.... jsem po několik let nemusel poslat jedinou ženu k amputaci.“... „Iscador prakticky stačí na všechny druhy zhoubných nádorů kromě leukémie... V tomto případě doporučuji jako velmi účinný lék enzymy WOBE-MUGOS.“... „Většina pacientů Naturcentra SALVEA kombinuje léčení Iscadorem s druhým lékem... Je to ether-fosfolipid (Ovosan).“

Ke kritice skeptických knih, vydaných členy klubu SISYFOS, Pekárek dodává: „Ve filozofii nás skepticismus provází od antiky....Vždy však zpochybňuje možnost pravdivého poznání.“


Několik slov na závěr

Nehledě k obdivuhodnému nakupení fyzikálních, biologických i medicínských nesmyslů je nutno knihu považovat především za masivní denunciaci vědecké medicíny, popírání jejích úspěchů včetně onkologie, transplantačních postupů i účinnosti jakékoli chemicky připravené látky a léčebného preparátu. Účinnost všech onkologických postupů moderní medicíny je bezpečně prokázána, úmrtnost na diagnostikované tumory se plynule snižuje, depistážní akce zjišťují stále více nádorů v počátečním stadiu. Jediné Pekárkovo tvrzení není pravdivé. Jde o ódu na alternativní medicínu, o zrazování pacientů od klasické medicíny a o nábor do Pekárkova Naturcentra Salvea, kde se diagnostikuje a léčí kuriózními šarlatánskými přístroji a zprofanovanými, neúčinnými metodami a preparáty. Základními diagnostickými přístroji, používanými v Naturcentru Salvea, jsou Segmentelektrograf, BICOM a Veda Audiocolor, jejichž principem je mylná, bezpečně vyvrácená představa o solitonech, biorezonanci, a víra v neexistující akupunkturní body, dráhy a mikrosystémy, a dále Vollova elektroakupunktura, konglomerát tří pseudovědeckých metod, akupunktury, homeopatie a psychotroniky. MUDr. Pekárek věří v iracionální principy čínské medicíny, v čakry, homeopatii, kineziologii, detoxikaci, účinnost magnetů, diagnostický význam „biotenzoru“ – virgule, a používá tedy prakticky všechny metody alternativní medicíny. A u nich nebyla nikdy prokázána účinnost. Stejné je to s terapií: Iscador, preparáty firmy Mucos-Pharma, Černý zázrak melasa, Ovosan, zázračný beta-glukan, to vše jsou jen potravinové doplňky, u nichž exaktně nebyla prokázána žádná léčebná účinnost. Ostatně, i kdyby měly nějaký terapeutický efekt, mohl by být jen nespecifický. Cílem medicíny je ovšem vedle toho, že musí být účinek klinickými studiemi potvrzen, působit specificky a etiologicky, tedy na skutečné příčiny choroby. A ty jsou u každé choroby a u každého typu rakoviny jiné. Tvrzení MUDr. Pekárka, že jeho metody lze použít u všech potíží, že nejsou žádné kontraindikace a že „neexistují žádné problémy s vedlejšími účinky“, svědčí jen o tom, že terapeutické metody, používané v Naturcentru, nemají ve skutečnosti žádný efekt.

Pekárkovy přednášky, které mohou na pacienty působit přesvědčivě, i jeho kniha, kterou do literárně velice přitažlivé formy upravil spisovatel a publicista Václav Vokolek, představují vážné nebezpečí pro pacienty, zejména pro ty, kteří trpí nádorovou chorobou. Jsou to často zoufalí lidé, kteří se chytají jakékoli naděje. Racionální, život zachraňující terapii a seriózního lékaře, který je povinen informovat pacienta poctivě o možnostech léčby a její perspektivě, může pacient odmítnout a uvěřit nereálným Pekárkovým slibům o možnostech vyléčení nesmyslnými metodami jeho Naturcentra. Pekárek nepochybně postupuje v rozporu s požadavky platného Zákona o péči o zdraví lidu, stanov České lékařské společnosti JEP i Etického kodexu České lékařské komory, aby lékaři postupovali v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Jím hlásané nepravdy o možnostech moderní medicíny jsou hrubým etickým prohřeškem a propagace neúčinných metod je klamavou reklamou ve smyslu zákona. Je téměř neuvěřitelné, že zatím ztroskotaly všechny snahy (které Pekárek upřímně v knize popisuje) prof. K. (Klenera) i České lékařské komory zabránit MUDr. Pekárkovi soudní cestou pokračovat v jeho činnosti. I to je obrazem českého zdravotnictví a soudnictví. K čemu jsou zákony o zdraví lidu a klamavé reklamě, když v praxi nefungují? A spoléhat na samočisticí mechanizmy v pseudovědě, jak víme, nelze. Neexistují.

Pro členy klubu SISYFOS zpracoval
předseda medicínsko - biologické sekce
prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.
„Tajemství zdraví a naděje“ | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9429 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8556 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4270 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5577425
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE