=======================================================================
Komitét pro udělování Bludných Balvanů [dále jen BlB] Sisyfa pracuje t.č. v tomto složení:

Martin Bloch [Učitel národů, Pedel]; Petr Brodský [Advocatus Diaboli]; Jiří Grygar [mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Strašného Sisyfa]; Olga Kracíková [II. Grácie]; Miroslav Kutílek [Dvorní rada]; Leoš Kyša [Tiskový mluvčí]; Věra Nosková [I. Grácie]; Luděk Pekárek [Tajný rada]; Vladimír Přibyl [počítačový Guru]; Lenka Přibylová [III. Grácie]; Čeněk Zlatník [Vědecký tajemník].

=======================================================================
Statut pro udělování výroční ceny Sisyfa Bludný balvan 'NN' (Erratic Boulder 'NN')


1. Pro zvýraznění přínosu jednotlivců i různých spolků k matení české veřejnosti a rozvoji blátivého způsobu myšlení zřizuje Český klub skeptiků Sisyfos výroční ceny, tajně vyhlašované vždy 17. března následujícího roku, v den výročí vzniku (r. 1995) Sisyfa (dále jen Ceny).

2. Ceny, označované jako "Bludný balvan 'NN' ", kde NN představuje poslední dvojčíslí letopočtu, za nějž jsou laureáti vybráni, se vypisují ve dvou kategoriích: A) jednotlivci, B) družstva. V každé kategorii smí být ročně uděleny nanejvýš tři Ceny s udáním pořadí (zlatý, stříbrný a bronzový bludný balvan). Udělení Cen se veřejně vyhlásí elektronicky a v členském zpravodaji, ale nejprve na slavnostní schůzi klubu Sisyfos. Laureáti budou rovněž zapsáni do rejstříku, v němž kromě jejich jmen (názvu) bude zaznamenáno, proč Cenu dostali. Na tuto schůzi budou všichni laureáti písemně pozváni společně s představiteli sdělovacích prostředků. Ceny i s diplomem jim předá osobně sám Strašný Sisyfos nebo jím pověřený člen Komitétu pro udělování BlB. Nepřevzaté Ceny budou uloženy v depozitáři Sisyfa a veřejně vystavovány při vhodných příležitostech.

3. Nominovat lze kohokoliv, kdo v daném roce působil v příslušném směru (viz článek 1) na území České republiky. Tatáž osoba či družstvo (organisace, instituce, redakce, podnik, firma atd.) mohou být nominovány opakovaně a stát se tak i mnohonásobnými laureáty Ceny.

4. Návrh na nominaci může podat se zdůvodněním a dokumentací kterýkoliv člen nebo příznivec Sisyfa do konce prosince příslušného roku na adresu balvany@sisyfos.cz. Výjimečně lze návrh podat listovní poštou na kontaktní adresu klubu Sisyfos.

5. Výkonný výbor zřídí současně na návrh předsedy nejméně pětičlenný Komitét pro udělování BlB, který posoudí došlé návrhy a na základě tajného hlasování navrhne udělení Cen podle článku 2. Komitét též rozhodně o formě diplomu a vzhledu Ceny (Bludného balvanu) v daném roce s přihlédnutím k návrhu Výtvarnice. Konečné rozhodnutí o udělení Cen však přísluší výkonnému výboru, jenž rozhoduje o návrhu Komitétu rovněž tajným hlasováním. Podrobnosti volby dohodne každoročně předseda Komitétu s předsedou výkonného výboru Sisyfa.

6. Na udělení Ceny není právní nárok. Proti udělení Ceny není odvolání ani slitování. V případě, že oceněný jednotlivec získá posléze Nobelovu cenu, je povinen svůj Bludný balvan vrátit výboru Sisyfa, jenž musí jmenovaného vymazat z rejstříku laureátů Ceny a tvrdit, že nikdy vyznamenán nebyl.

V Praze 6. ledna 1999 Strašný Sisyfos, v.r.
Aktualizováno 26. dubna 2014

Archiv článků - bludný balvan